Straffrätt

Är du misstänkt för ett brott? Den som är misstänkt eller åtalad för brott har som regel rätt till en offentlig försvarare och du kan själv välja din försvarare. Vi har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom brottmål. Ofta kommer försvararen in redan under förundersökningen och kan då biträda klienten i samband med polisförhör eller liknande. Försvararen har alltid tystnads- och lojalitetsplikt i förhållande till klienten.

Inom området brottmål ingår även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Advokaten biträder då den som blivit utsatt för brott och hjälper bland annat till med att föra talan om eventuellt skadestånd.

Om du har frågor om straffrätt eller vill anlita oss:

Kontakta oss

Familjemål

I samband med skilsmässa eller upplösningen av ett samboförhållande aktualiseras ett flertal olika frågor. Det kan vara ekonomiska frågor i samband med en bodelning eller rätten till en gemensam bostad. Det kan också röra sig om frågor kring gemensamma barn, exempelvis var de ska bo, i vilken omfattning de ska ha kontakt eller umgänge med den andra föräldern samt även vem som ska ha vårdnaden. Frågor om underhållsbidrag kan också bli aktuella. De allra flesta behöver en advokat som kan ge rådgivning och stöttning kring vad som gäller. Vi har lång erfarenhet inom dessa områden. Vi tar oss även an uppdrag som bodelningsförrättare.

Vi hjälper också par som i sitt pågående förhållanden vill se över sin situation och ger rådgivning kring behov av samboavtal, äktenskapsförord eller testamente.

Ett allt viktigare område i vårt samhälle är den internationella familjerätten. En ökad globalisering medför att komplicerade situationer uppstår när flera olika länders lagar och rättstraditioner möts i olika familjerättsliga sammanhang. Vi har omfattande erfarenhet av uppdrag inom alla delar av såväl den inhemska som den internationella familjerätten.

Om du har frågor om familjemål eller vill anlita oss:

Kontakta oss

Arvsrätt

När en person dör aktualiseras frågor om arv och arvskifte. En bouppteckning behöver upprättas och registreras och det kan vara svårt att veta vilka skyldigheter dödsbodelägarna har samt vem som ska hantera de praktiska frågorna. Det kan även uppstå tvister mellan dödsbodelägarna. Vi hjälper till vid alla typer av arvstvister som kan uppstå i samband med ett dödsfall. Våra advokater hjälper även till att upprätta bouppteckningar och arvskiften. Vi tar oss även an uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Om du har frågor om arvsrätt eller vill anlita oss:

Kontakta oss

Migrationsrätt

En person som söker asyl i Sverige företräds regelmässigt av ett offentligt biträde, som biträder den enskilde under handläggningen av ärendet inför Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. Vi har under ett stort antal år företrätt klienter i asylärenden och har även uppdrag från personer som söker tillstånd av familjeskäl eller för arbete eller studier.

Om du har frågor om migrationsrätt eller vill anlita oss:

Kontakta oss

Social- och förvaltningsrätt

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör socialrätt och förvaltningsrätt.  Vi åtar oss främst uppdrag som rör LVU – Lagen om vård av unga, LVM – Lagen om vård av missbrukare och LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård.  Vid den rättsliga prövningen har man vanligtvis rätt till ett offentligt biträde och då har man även rätt att begära vem som ska utses till uppdraget.

Om du har frågor om social- och förvaltningsrätt eller vill anlita oss:

Kontakta oss

Avtals- och köprätt

Advokatbyrån företräder såväl privatpersoner som företag i olika slags tvister och frågor inom avtals- och köprätt.

Om du har frågor om avtals- och köprätt eller vill anlita oss:

Kontakta oss